Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP FLEXITANK SOLUTIONS B.V. TE ZAANDAM

1. Definities en omschrijvingen

1.1 Aanbieding: Een aanbieding of offerte, in welke vorm of onder welke benaming dan ook gedaan.
1.2 Producten: Dierlijke en plantaardige oliën en vetten en andere vaste stoffen, vloeistoffen, etc. die Flexitank Solutions ter be- en verwerking worden aangeboden, dan wel door Flexitank Solutions worden geleverd, alsmede de bij- en eindproducten die uit de be- of verwerking hiervan voortkomen, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming.
1.3 Opdracht: Een opdracht, order of bestelling, in welke vorm of onder welke benaming dan ook geplaatst.
1.4 Be- of verwerken: elke behandeling die de producten bij Flexitank Solutions ondergaan, waaronder ook begrepen smelten, storten, opslaan, verpakken, verladen, opmaken en verhandelen.
1.5 Opdrachtgever: Koper c.q. opdrachtgever, dan wel aspirant-koper c.q. opdrachtgever, die al dan niet voor zichzelf aan Flexitank opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel leveren van producten.
1.6 Flexitank Solutions: de besloten vennootschap Flexitank Solutions B.V., gevestigd aan de Sluispolderweg  7 (1505 HJ) te Zaandam, in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52823342 geregistreerd, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Flexitank Solutions gebruikt tevens de handelsnaam Pure & Organic, zodat onder Flexitank Solutions tevens Pure & Organic dient te worden verstaan.
1.7 Verrichten van werkzaamheden: Het verrichten van werkzaamheden in de brede zin des woords, althans daaronder mede, doch niet uitsluitend, te verstaan de vervaardiging en levering van goederen, het vervoer van goederen, de levering van diensten, alsmede het sluiten van overeenkomsten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties (aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, bestelformulieren) met Flexitank Solutions ongeacht van welke aard.
2.2 Algemene (inkoop) voorwaarden van de opdrachtgever worden door Flexitank Solutions niet aanvaard en zijn niet van toepassing, tenzij en nadat door Flexitank Solutions, althans een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Flexitank Solutions, deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding van toepasselijkheid van zodanige voorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen de opdrachtgever en Flexitank Solutions van toepassing zijn.
2.3 Aanvaarding van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever laat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Flexitank Solutions onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
2.4 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover deze schriftelijk door Flexitank Solutions, althans een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Flexitank Solutions, zijn overeengekomen en gelden in dat geval uitsluitend voor de specifieke transactie waarvoor afwijking van deze voorwaarden is overeengekomen.
2.5 Indien en voor zover een transactie tussen Flexitank Solutions en de opdrachtgever bepalingen bevatten die van deze voorwaarden afwijken, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten, dan wel indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig zou blijken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
2.6 Indien en voor zover één of meer van de bepalingen uit deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk benadert.

3. Offertes/Opdrachten/Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Flexitank Solutions zijn vrijblijvend en kunnen door Flexitank Solutions te allen tijde worden ingetrokken en gewijzigd, zo lang Flexitank Solutions een op de aanbieding volgende opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard.
3.2 Flexitank Solutions is slechts gebonden nadat een opdracht schriftelijk door Flexitank Solutions is bevestigd. Een opdracht wordt geacht door Flexitank Solutions te zijn bevestigd, bij uitvoering van de opdracht door Flexitank Solutions.
3.3 Indien een aanbieding niet vrijblijvend is, vervalt deze automatisch indien deze niet door de opdrachtgever is geaccepteerd binnen 2 maanden na dagtekening van de aanbieding.
3.4 Maat- en prijsopgaven, afbeeldingen, tekeningen e.d., in door Flexitank Solutions openbaar gemaakte gegevens (catalogi, folders, circulaires, advertenties) betreffende door haar te verrichten werkzaamheden, zijn voor Flexitank Solutions nimmer bindend en zijn slechts bedoeld om de opdrachtgever een algemene voorstelling te geven van hetgeen Flexitank Solutions aanbiedt.
3.5 Door Flexitank Solutions verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
3.6 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Flexitank Solutions. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Flexitank Solutions, dan wel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst. Een door Flexitank Solutions toegezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding.
3.7 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Flexitank Solutions binden deze laatste niet voor zover die niet door haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

4. Aanlevering

4.1 Flexitank Solutions aanvaardt de producten af tankwagen, vrachtwagen, (tank)container, tankschip of anderszins bij haar loods in de staat waarin deze zich bevinden.
4.2 Flexitank Solutions is gerechtigd om producten te weigeren die naar haar oordeel gevaar of schade voor personen, goederen, terrein of opslagruimte, dan wel ernstige milieuhinder kunnen opleveren, ook indien reeds een overeenkomst met betrekking tot die producten tot stand is gekomen.
4.3 Met betrekking tot producten die zich bij aanlevering in beschadigde of gebrekkige toestand bevinden, heeft Flexitank Solutions het recht maar niet de plicht om voor rekening en risico van de opdrachtgever diens belangen te behartigen en herstelmaatregelen te treffen. Aan de wijze waarop Flexitank Solutions een en ander heeft uitgevoerd, kan de opdrachtgever tegenover Flexitank Solutions geen recht ontlenen.
4.4 Flexitank Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ten aanzien van de hoedanigheid, samenstelling, zuiverheid en hoeveelheid van de producten bij aanlevering.
4.5 Flexitank Solutions heeft recht op schadevergoeding en/of vergoeding van winstderving en/of andere kosten en verliezen die werden veroorzaakt door het feit dat ter be- en verwerking aangeboden producten niet op de daartoe vastgestelde tijd aankwamen of indien de producten niet voldoen aan de wet of aan de regelgeving zoals onder andere opgenomen in artikel 7.4 van deze algemene voorwaarden.
4.6 Het moment van aanlevering wordt door Flexitank Solutions bepaald. Afspraken omtrent aanlevertijden kunnen slechts bij benadering worden gemaakt en Flexitank Solutions verliest daarmee niet het recht het tijdstip van aanlevering eerder of later in de tijd te situeren dan aanvankelijk afgesproken was.
4.7 Flexitank Solutions is niet aansprakelijk voor kosten die aan de zijde van de opdrachtgever ontstaan doordat het vastgestelde moment van aanlevering wordt vervroegd of vertraagd.

5. Oplevering

5.1 Flexitank Solutions levert de producten op af haar loods. Flexitank Solutions is op geen enkel moment eigenaar van de producten en is geen producent in de zin van artikel 6: 185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
5.2 De opdrachtgever is verplicht zijn goederen af te halen op de dag waarop de overeenkomst eindigt dan wel uiterlijk 2 dagen na beëindiging van de be- en verwerking van dit alles tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hetzelfde geldt in geval van tussentijdse beëindiging.

5.3 Indien de onder 5.2 genoemde verplichting niet wordt nagekomen, is Flexitank Solutions te allen tijde bevoegd de desbetreffende opslagruimte te ontruimen, waaronder begrepen de verplaatsing van de goederen naar een andere opslagruimte voor rekening en risico van de opdrachtgever, en onverminderd het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst op kosten van de opdrachtgever tot openbare verkoop van de desbetreffende producten over te gaan dan wel het voor diens rekening af te voeren en/of te vernietigen, indien de kosten van de openbare verkoop hoger liggen dan de baten.

5.4 Flexitank Solutions heeft recht op schadevergoeding en/of vergoeding van winstderving en/of andere kosten en verliezen ten gevolge van het niet tijdig ophalen van de door de Flexitank Solutions be- en verwerkte en/of te leveren producten.

5.5 Het moment van oplevering wordt geheel zelfstandig door Flexitank Solutions bepaald. Afspraken omtrent oplevertijden kunnen slechts bij benadering worden gemaakt en Flexitank Solutions verliest daarmee niet het recht de oplevering op een vroeger of later tijdstip te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk overeengekomen is.

5.6 Flexitank Solutions is niet aansprakelijk voor kosten of schade die aan de zijde van de opdrachtgever ontstaan doordat vervroegd of vertraagd opgeleverd wordt.


6. Controle van de producten

6.1 Voor alle ter be- en verwerking aangeboden producten verstrekt de opdrachtgever schriftelijke informatie betreffende hun aard, soort, kwaliteit, samenstelling, temperatuur, gewicht, volume, waarde, herkomst, oorsprong, gevarenklasse en voorts alle andere eigenschappen en bijzonderheden waarvan kennisname voor Flexitank Solutions van belang is. De overeenkomst en de vrachtbrief zijn hierbij van belang.

6.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor het schriftelijk aanleveren van de informatie zoals uiteen gezet in artikel 6.1 en verantwoordelijk voor de integriteit ten aanzien van onder andere de voedselveiligheid van het aangeleverde en het afgeleverde product. Flexitank Solutions is nimmer aansprakelijk voor de (on)juistheid en (on)volledigheid van die informatie en/of de gevolgen die voortvloeien uit de door de opdrachtgever gegeven schriftelijke omschrijving van de producten.

6.3 Flexitank Solutions is gerechtigd om na controle de producten te weigeren indien ze niet aan

(i) de onder artikel 6.4 opgenomen regelgeving voldoen of andere regelgeving die van toepassing is op de producten,

(ii) de omschrijving van de opdrachtgever voldoen en/of

(iii) door Flexitank Solutions gehanteerde voorwaarden beantwoorden, onverminderd haar recht om reeds gemaakte kosten en schade ten gevolge van gederfde winst op de opdrachtgever te verhalen.

6.4 De opdrachtgever is onder andere gehouden te voldoen aan de regelgeving

betreffende

(i) toelating en etikettering van GGO's en genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders,

(ii) vermelding van ingrediënten van levensmiddelen die voorkomen op de lijst van allergene producten en

(iii) verzegeling en certificering van biologische producten.

6.5 Indien blijkt dat de opdrachtgever op enigerlei wijze een valse opgave heeft gedaan dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, inclusief vervolgschade en schade van andere opdrachtgevers van Flexitank Solutions.

7. Het nemen van monsters

7.1 Van elk ter be- en verwerking aangeboden product is Flexitank Solutions gerechtigd op kosten van de opdrachtgever minstens twee monsters te nemen alvorens opslag in de aan Flexitank Solutions toebehorende tanks plaatsvindt.
 
7.2 Indien meningsverschillen omtrent de kwaliteit van de aangevoerde producten ontstaan, zijn de door Flexitank Solutions genomen monsters en de daarop door Flexitank Solutions gepleegde analyse bindend.

7.3 De informatie die werd verkregen op basis van de genomen monsters kan Flexitank Solutions gebruiken als basis voor de berekening van de haar toekomende vergoeding.

7.4 Indien de opdrachtgever tijdig vooraf het verlangen heeft kenbaar gemaakt om aanwezig te zijn bij het nemen van monsters, is hij of een door hem aangewezen persoon daartoe gerechtigd.

8. Opslag

8.1 Indien bepaalde producten een bijzondere opslag vereisen, moet de opdrachtgever hiervan vooraf schriftelijk mededeling hebben gedaan, bij gebreke waarvan Flexitank Solutions nooit aansprakelijk zal zijn voor verlies en/of schade ten gevolge van eventueel gebrekkige opslag.

8.2 De aan de bijzondere opslagwijze verbonden kosten zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.

8.3 Kwaliteits- of kwantiteitsverlies, ontstaan door langdurige opslag, is niet voor rekening of risico van Flexitank Solutions.

8.4 Opslagkosten worden in volle maanden berekend, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

8.5 Producten dienen door de opdrachtgever volledig verzekerd te zijn voor de gehele duur van het moment van aanlevering van uitgangsproduct tot aan het moment van aflevering van bij- en eindproduct. De producten dienen minimaal verzekerd te zijn tegen brand, (bio)terrorisme en dergelijke.

9. Be- en verwerking

9.1 Indien bepaalde producten een bijzondere bewerking vereisen moet de opdrachtgever hiervan vooraf schriftelijk mededeling hebben gedaan, bij gebreke waarvan Flexitank Solutions nooit aansprakelijk zal zijn voor verlies en/of schade ten gevolge van eventuele gebrekkige be- en verwerking.

9.2 De aan de bijzondere bewerking verbonden kosten zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.

9.3 Het aan het be- en verwerkingsproces inherente kwantiteitsverlies is niet voor rekening en risico van Flexitank Solutions.

9.4 Bij be- en verwerking vrijgekomen bijproducten worden niet separaat opgeslagen, doch met andere reeds opgeslagen bijproducten vermengd. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen of Flexitank Solutions de opdrachtgever voor de oplevering laat weten dat de opdrachtgever moet betalen voor de afvoer van de bijproducten, wordt Flexitank Solutions eigenaar van de bijproducten op de dag van de oplevering en vanaf dat moment kan Flexitank Solutions er tevens voor kiezen deze bijproducten te verkopen.

10. Verpakking

10.1 Wanneer niets anders is overeengekomen, wordt verpakkingsmateriaal door de opdrachtgever franco aan Flexitank Solutions geleverd.

10.2 Indien is afgesproken dat Flexitank Solutions voor verpakkingsmaterialen zorgdraagt, worden de kosten hiervan met toeslag aan de opdrachtgever doorberekend. Ditzelfde geldt voor alle andere extra verpakkingswerkzaamheden en daarmee samenhangende kosten die moeten worden gemaakt.

10.3 Flexitank Solutions biedt alleen nieuwe en ongebruikte verpakkingsmaterialen aan. Indien de producten een bijzondere verpakking en/of verpakkingstechniek vereisen, dient de opdrachtgever dit tijdig ter kennis van Flexitank Solutions te brengen, bij gebreke waarvan Flexitank Solutions nooit aansprakelijk zal zijn voor verlies en/of schade ten gevolge van eventueel gebrekkige of vervuilde verpakking.


10.4 Indien de opdrachtgever de inzet of het hergebruik van gebruikte verpakkingsmaterialen wenst zal Flexitank Solutions nooit aansprakelijk zijn voor verlies en/of schade ten gevolge van eventueel gebrekkige of vervuilde verpakking.

11. Prijzen

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven en prijzen exclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting en andere kostprijsverhogende heffingen en belastingen.

11.2 Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren, waaronder alle onvoorziene werkzaamheden en alle kosten die met de uitvoering van de opdracht samenhangen, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend tegen de prijzen, die Flexitank Solutions normaliter hanteert.

11.3 Prijzen in de opdrachtbevestiging zijn slechts bij benadering opgegeven en hebben slecht betrekking op de in de opdrachtbevestiging genoemde werkzaamheden.

12. Betaling

12.1 Alle betalingen dienen zonder aftrek van enige korting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum - tenzij anders op de factuur gemeld - door bijschrijving de op de factuur vermelde rekening van Flexitank Solutions. Het recht van de opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Flexitank Solutions te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder, doch niet uitsluitend, is het de opdrachtgever niet toegestaan eenzijdig bankkosten en/of betalingskortingen in mindering te brengen.

12.2 Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van hetgeen de opdrachtgever aan Flexitank Solutions verschuldigd is aan rente en kosten, ongeacht de oorzaak van deze rente en kosten ongeacht of de opdrachtgever de betaling uitdrukkelijk voor een bepaald doel heeft bestemd.

12.3 Indien de opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag niet binnen 14 dagen voldoet, is hij/zij, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling nodig is, derhalve van rechtswege, in verzuim en gebreke. In dat geval is de opdrachtgever boven en behalve de hoofdsom aan Flexitank Solutions verschuldigd de wettelijke handelsrente over het niet-betaalde gedeelte van de hoofdsom van de vervaldag tot de dag der algehele voldoening. Voor zover Flexitank Solutions alsdan tevens buitengerechtelijke werkzaamheden moet (laten) verrichten, is opdrachtgever tevens een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, begroot op een bedrag ter hoogte van 15% van het te incasseren bedrag, onverminderd het recht op vordering van het meerdere en overige gemaakte kosten.

12.4 Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, direct opeisbaar.

12.5 Flexitank Solutions is gerechtigd periodieke betaling te verlangen van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveranties en deze overeenkomstig te factureren, ook indien een totaalprijs is overeengekomen, in welk geval de betaling geschiedt als deelbetaling op de overeengekomen totaalprijs. Op de in dit lid bedoelde facturen is het bepaalde ten aanzien van (eind-) facturen onverkort van toepassing.

12.6 Flexitank Solutions is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien de opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijkt, vervalt de eventueel op Flexitank Solutions rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Flexitank Solutions op de vergoeding van alle schade, kosten en renten door de opdrachtgever.

13. Garantie

13.1 Flexitank Solutions garandeert dat de be- en verwerkingswerkzaamheden naar beste inspanning zullen worden uitgevoerd. Dit op zich zelf garandeert nog niet dat de vooraf bij benadering omschreven be- en verwerkingsverliezen en kwaliteitsverwachtingen zullen worden gehaald.

13.2 Blijkt het be- en verwerkingsverlies hoger en de kwaliteit minder dan verwacht, dan komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever en is Flexitank Solutions niet schadeplichtig.

14. Reclames

14.1 De opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na oplevering te inspecteren. Gebreken en/of manco's die de opdrachtgever bij inspectie heeft ontdekt of had moeten ontdekken, dienen binnen 48 uur na de levering aan Flexitank Solutions te worden gemeld onder opgave van de aard van de gebreken en/of manco's. Gebreken die de opdrachtgever niet bij inspectie had kunnen ontdekken, dienen binnen 7 dagen na ontdekking, althans na het moment waarop ontdekking redelijkerwijs mogelijk is aan Flexitank Solutions te worden medegedeeld onder opgave van de aard van de gebreken en/of manco's.

14.2 De opdrachtgever is verplicht Flexitank Solutions in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te (laten) onderzoeken.

14.3 Afwijking van het voorgaande heeft tot gevolg dat de opdrachtgever geen beroep kan doen op de geconstateerde gebreken en/of manco's.

14.4 Ingeval de producten gebreken vertonen, is Flexitank Solutions verplicht om zo spoedig mogelijk nieuwe (indien het gebrek de hoeveelheid betreft: aanvullende) goederen te leveren op de overeengekomen plaats van levering tegen inruil en ter vervanging (aanvulling) van de goederen die gebreken vertonen dan wel, zulks ter keuze van Flexitank Solutions, het gebrek herstellen.

14.5 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling op te schorten. De opdrachtgever doet afstand van haar beroep op verrekening.

15. Annulering

Opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien er voor zover voldaan is aan alle hierna te noemen voorwaarden:

I. Flexitank Solutions stemt uitdrukkelijk schriftelijk met de annulering in.

II. De annulering dient plaats te vinden voordat Flexitank Solutions in welke vorm dan ook met de levering van de goederen is begonnen.

III. De opdrachtgever die een opdracht annuleert, is bij wege van schadevergoeding een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 50% van het voor de te verrichten werkzaamheden overeengekomen bedrag, tenzij Flexitank Solutions aantoont dat de werkelijke schade hoger ligt. Reeds verrichte (deel)-betalingen worden daarop in mindering gebracht.

16. Aansprakelijkheid/exoneratie

16.1 Flexitank Solutions is niet aansprakelijk voor schade voorvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de producten, noch voor schade als gevolg van be- of verwerking welke niet door Flexitank Solutions is uitgevoerd.

16.2 Alle opslag, verpakking, be- en verwerking geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Flexitank Solutions. Flexitank Solutions be- en verwerkt vele producten en kan vermenging met producten van andere opdrachtgevers niet uitsluiten.

16.3 Voor zover fouten in het be- en verwerkingsproces aan opzet of grove schuld van Flexitank Solutions te wijten is, is de aansprakelijkheid van Flexitank Solutions beperkt tot de be- en verwerkingsprijs en het aantoonbaar door de Flexitank Solutions veroorzaakte waardeverlies van de producten, welk waardeverlies definitief wordt vastgesteld door de verzekeringsexpert van de Flexitank Solutions. Flexitank Solutions is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en andere gevolgschade.

16.4 De opdrachtgever zal Flexitank Solutions volledig schadeloos stellen voor alle schade die ontstaat door de aanwezigheid, het gebruiken, het aan- en afvoeren, het be- en verwerken van producten van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade veroorzaakt werd door een verkeerde behandeling bij Flexitank Solutions.
16.5 Flexitank Solutions is, behoudens opzet of grove schuld en behoudens het gestelde onder 16.6, niet aansprakelijk voor enige gevolg-, bedrijfs-, verlet-, zaak- en/of letselschade of welke schade dan ook. De opdrachtgever dient Flexitank Solutions ter zake van vorderingen van derden te vrijwaren.

16.6 Flexitank Solutions heeft zich betreffende de door haarzelf geproduceerde producten deugdelijk verzekerd tegen zaak- en letselschade. Ten aanzien van deze schade reikt de aansprakelijkheid van Flexitank Solutions niet verder dan tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd, zo nodig te vermeerderen met het eventuele bedrag dat Flexitank Solutions aan eigen risico heeft conform haar verzekeringspolis.

16.7 De opdrachtgever zal Flexitank Solutions vrijwaren voor alle vorderingen van derden jegens Flexitank Solutions verband houdende met de door de opdrachtgever aan Flexitank Solutions toevertrouwde producten, dan wel met de be- en verwerking van de producten. Deze vrijwaring geldt ook voor aanspraken van derden in verband met artikel 6:185 e.v. B.W.

16.8 Flexitank Solutions garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Deze garantie geldt gedurende een periode van zes maanden na levering.

16.9 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan wel Flexitank Solutions niet heeft voldaan aan haar verplichtingen, dan is Flexitank Solutions niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. De aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade is beperkt tot het factuurbedrag en kan slechts worden gevorderd, nadat de opdrachtgever Flexitank Solutions in de gelegenheid heeft gesteld alsnog na te komen, waarbij een termijn van tenminste veertien dagen dient te worden gegeven.

16.10 Onverminderd het bovenstaande is Flexitank Solutions niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever.

17. Overmacht

17.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden of gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Flexitank Solutions, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen.

17.2 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Flexitank Solutions gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste een periode gelijk aan de leveringstermijn op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

17.3 Na het verstrijken van de verlengde leveringstermijn, als bedoeld in het vorige lid, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Flexitank Solutions tot enige schadevergoeding behouden zal zijn.

17.4 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Flexitank Solutions niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Flexitank Solutions bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Flexitank Solutions het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht de wijziging binnen zeven dagen na het wijzigen van de inhoud van de overeenkomst te weigeren, waarna de overeenkomst wordt geacht te zijn ontbonden. De opdrachtgever is verplicht Flexitank Solutions schriftelijk van haar weigering op de hoogte te stellen.
17.5 Daarnaast heeft Flexitank Solutions het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

17.6 Als Flexitank Solutions haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

18. Opschorting en ontbinding

18.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met Flexitank Solutions gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien twijfelachtig is of de opdrachtgever in staat is om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Flexitank Solutions te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, diefstal of liquidatie van de opdrachtgever, is Flexitank Solutions gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering elke overeenkomst op te schorten en/of de nakoming daarvan door de opdrachtgever te vorderen, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Flexitank Solutions tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen Flexitank Solutions verder rechtens toekomt.

18.2 Flexitank Solutions is gerechtigd goederen van de opdrachtgever die zij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Flexitank Solutions heeft gemaakt ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever. In geval van annulering van door Flexitank Solutions in opdracht van de opdrachtgever bestelde producten gelden daarnaast de hieronder genoemde artikelen:

18.3 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Flexitank Solutions richt, zal hij te allen tijden eerst Flexitank Solutions schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

18.4 De opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Indien Flexitank Solutions instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Flexitank Solutions verrichte prestaties en heeft Flexitank Solutions onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

18.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Flexitank Solutions op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Flexitank Solutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Flexitank Solutions haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

18.6 Flexitank Solutions behoudt steeds het recht schadevergoeding te vergoeden.

19. Douane en accijnsbepalingen

19.1 De opdrachtgever dient tijdig alle inlichtingen en documenten te verstrekken ten aanzien van producten die aan douane- en accijnsbepalingen of aan belastingsvoorschriften onderworpen zijn, teneinde Flexitank Solutions in staat te stellen om de desbetreffende opgaven in te dienen.

19.2 Eventuele inklaringskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze vrijwaart Flexitank Solutions voor alle onjuiste en/of onvolledige gegevens die door wie dan ook aan de desbetreffende instanties zijn verstrekt.

20. Toepasselijk recht/Forumkeuze

20.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

20.2 Alle geschillen, welke tussen Flexitank Solutions en de opdrachtgever zouden kunnen ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van Flexitank Solutions om de opdrachtgever voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats te dagvaarden.